messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะก็มีโบราณสถานปราสาทกู่สมบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเนรัญชรา ในท้องที่บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงบูรพ์ ๖ กม.ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๔๒ กม. ปราสาทกู่สมบูรณ์เป็นปราสาทขนาดเล็ก ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นศิลปะแบบใดและสร้างในสมัยใด นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าเข้าชมคือเรือรบพิฆาตสังสารวัตฏ โดยเจ้าอาวาสวัด(หลวงพ่อหมอ)เป็นผู้นำก่อสร้างซึ่งลักษณะเป็นเรือรบขนาด ๕ ชั้น

ที่พัก
ถ้านักท่องเที่ยวประสงค์จะพักก็มีรีสอร์ทในตัวอำเภอบึงบูรพ์ 2-3 แห่ง

ร้านอาหาร
ก็มีหลายร้านที่อยู่นตัวอำเภอบึงบูรพ์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ “เป็นองค์กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให้ท้องถิ่นน่าอยู่ สังคมมีความสมดุลอย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง”

พันธกิจ
พันธกิจ (Mission) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้ 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักคุณธรรม 3) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 4) ส่งเสริม บำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) พัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป


สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งของอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบึงบูรพ์ มีเนื้อที่ประมาณ 30.132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับที่เนิน มีลำห้วยทับทันไหลผ่านบริเวณทิศตะวันตกของตำบล มีป่าโนนลานเป็นป่าสงวน ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษโดยทางรถยนต์ 36 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบึงบูรพ์ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบึงบูรพ์ และตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองม้า และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์