องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3