องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน :
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน :
คู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 1
คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 88
การจัดทำแผนอัตรากำลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 80
ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
คู่มือการปฏิบัติงานการปรระเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 81