messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle ข้อมูลบริการ
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้ 1.เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ 2.เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน 3.รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร 4.ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด 5.ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด 6.ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด 7.เอกสารทะเบียนราษฎร 8.หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด 9.ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด