องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 145
เดือนนี้4,480
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,927
ทั้งหมด 121,205

check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
QR Code


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop Service

image จดหมายข่าว
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2567 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2567 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
"อบต.เป๊าะ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด"
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปี 2567 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
งานประเณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ผ้าไหมบึงบูรพ์ ประจำปี พ.ศ.2567 [29 มกราคม 2567]
การจัดอบรมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน ณ วัดบ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ [24 มกราคม 2567]
โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [26 กันยายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : pageview24
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : pageview36
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายถวิล ชิณพันธ์
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นายถวิล ชิณพันธ์
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
จำนวนประชากร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ