ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.เป๊าะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในเขต อบต.เป๊าะ หรือผู้มาติดต่องานอบต.เป๊าะ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางดังนี้ (สแกนผ่านคิวอาโค้ด)
ชื่อไฟล์ : R1K5sZVWed25930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้