ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้งานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมัน สุนัข แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง