ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง