ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลเป๊าะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 110-08