ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง