ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง