ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง