ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 - บ้านตลาด ตำบลเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง