ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 สายหนองสองห้อง ถึง ทางหลวง 2087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง