องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายถวิล ชิณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-4057-8449
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 09-3562-5118
นายสมศรี ดวงชัย
เลขานุการนายกอบต.
โทร : 08-0418-2007
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำหนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
โทร : 098-5876838
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 06-4235-1451
account_box สมาชิกสภา
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ประธานสภาอบต.
โทร : 08-8102-4948
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
รองประธานสภาอบต.
โทร : 06-5297-7490
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 08-4888-6716
นายสถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 09-5613-2049
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 08-8360-2696
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 09-2552-0505
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่8
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 08-2749-9127
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 08-4497-3312
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.15
โทร : 06-4257-7034
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.16
โทร : 08-9990-7338
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5876838
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำหนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-5876838
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
account_box สำนักปลัด
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
นายอาทิตย์ ศรีเกษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2606321
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-5497902
นางสาววิมาลย์ ทองปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ
โทร : 080-4625561
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ตาดไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 064-0895899
นางสาวเปรมกมล หนองหงอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-9741385
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
นายภูวริศ พานจำนงค์
คนงานทั่วไป
โทร : 082-149-1979
account_box กองคลัง
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.เป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
นางสาวสุพรรณี วงศ์คำจัทร์
ืนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร : 093-4310651
นางนิทญาพร บึงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 062-8908875
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
นางสาวบงกชรัตน์ สังเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 098-5710711
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริยากร พรหมศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายทศพล จำปี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 092-7138878
นายอดุลวิทย์ วงศ์คำจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : -
นายพงษ์พันธ์ ดวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร : -
นายเกษตรศิลป์ คงชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นายวีรศักดิ์ ราษี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดุษฎี มะลิไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนั่น กันยา
ลูกจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
นางภัทรนันท์ สาสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีนวล นันทวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิเสน
ครูชำนาญการ
นางธัญญลักษณ์ เดชชัย
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ ขุนพรหม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกันฑิมา สุทธสนธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกุลธิดา เสาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาภร งามเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพนิดา หล้าโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญยัง จันโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนีรนุช รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายชลธิศ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนภัสภรณ์ จุลพล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 094-4522629